Застраховането е…

февруари 7, 2017
Застраховането е дейност, при която застрахователната компания набира средства от физически и юридически лица и се задължава да осигури застрахователно покритие през периода на застраховката, като при настъпване на риск, изплаща обезщетение или поема разходи.

Застрахователните договори са формални (изискват форма за действителност) полици. Специфичен белег на застрахователните договори е, че те са алеаторни*, тъй като към момента на сключването им страните не знаят точния обем на задълженията, които ще възникнат за тях. В България лиценз се издава от Комисията за финансов надзор. Застрахователното акционерно дружество издава само поименни безналични акции с право на един глас всяка. Застраховането може да бъде задължително и доброволно. Задължителни застраховки са например Гражданска отговорност за автомобилистите, „Трудова злополука“, „Злополука на пътниците в обществения транспорт“. Доброволни са всички, които законът не задължава.

Принципно застраховането е банкоподобна организация, която набира финанси с цел натрупване и с изтичане на срока на договора или при настъпване на застрахователно събитие изплащане на сума в предварително определен размер. Като цяло застраховането е организирано с цел обезщетяване на физическо или юридическо лице при настъпване на събитие със степен на неопределеност и незнание от страна на лицето.

* Алеаторни сделки са тези, при които една от страните не знае точния размер на задължението си или на вземането си, т.е. не знае какво ще дължи или какво ще получи. Алеаторни могат да бъдат както уредените, така и неуредените договори; както възмездните, така и безвъзмездните и т.н. Алеаторни са застрахователните договори, договорите за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, продажба на наследство (уреден в Закона за Задълженията и Договорите – чл. 212 и 213), покупка на лотариен билет и др.

Защо са необходими и препоръчителни застраховките? Защо да застраховам?

февруари 7, 2017

Когато се направи застраховка, лицето печели спокойствие и сигурност. Също така при застраховка, отговорността е споделена. За съжаление има много фактори, които не могат да бъдат предвидени и много рискови ситуации.


Няма как да се знае със сигурност, дали един дом няма да се превърне обект на кражба за апашите, или да бъде наводнен от някой съсед. Едно лице не знае кога може да претърпи злопоука или да му бъде нанесена друга вреда. За съжаление тези неща се случват, животът е непредвидим. Затова ако се направи застраховка днес, се получава спокойствие и сигурност утре, през неизвестния ден. Чрез направата на застраховка, лицето получава финансово спокойствие при настъпване на неблагоприятна ситуация, както на застрахования, така и в определени случаи за неговите наследници.

Често задаван въпрос е какво може да се застрахова? Отговорът не е никак изненадващ! – Всичко може да бъде застраховано от вещ като телевизор до човешки живот.

Някои разделят застраховането на общо застраховане и на животозастраховане. При първия вид застраховки спадат всички видове имуществени застраховки, гражданска отговорност, каско, помощ при пътуване, злопоука, застраховка на кредити, финансови услуги, правни разноски, гаранции.

Към животозастраховането имаме застраховка живот, застраховка за пенсия или застраховка за рента, застраховка женитба и детска застраховка, постоянна здравна осигуровка, застраховка злопоука.

При какви обстоятелства ще ми бъде платено от застрахователя?

януари 8, 2017

Застрахователят ще плати обезщетение при настъпило неблагоприятно събитие по време на валидна застрахователна полица.

От 2016 година насам въведоха по-ясни условия за документиране на заведените претенции.

Най-важното е при настъпване на застрахователно събитие, застрахованият да съобщи на застрахователя и да заведе претенция. Сроковете за съобщение, начинът за описване, подробна информация за всичко се намира в застрахователния договор.

Нашата препоръка е да се обърнете към застрахователя почти веднага след настъпване на застрахователно събитие, колкото по-бързо реагирате, толкова по-добре. Ако сключите полица през застрахователен брокер, първо потърсете него. Добрите застрахователни брокери предлагат не само изгодни застрахователни продукти, а и помощ при уреждане на претенции.

Понякога дори могат да свършат всичко необходимо вместо вас, тъй като застрахователният брокер разполага със специалисти, които се занимават само с това.

При задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, срокът за окончателен отговор от застрахователната компания е 3 месеца. Този срок влиза в момента, в който заведете претенция. В рамките на този срок трябва да получите обратна връзка – дали ще ви изплатят обезщетение и какъв ще бъде неговия размер.

Трябва да знаете, че не може да бъде отказано обезщетение в случаите, когато представите двустранен протокол и не сте викали КАТ. Също така при отказ от страна на застрахователната компания, трябва да получите подробен отговор с аргументи защо Ви е отказано обезщетение.

За застраховки „Злополука“, „Заболяване“, „Автокаско“, както и имуществените застраховки, срокът за отговор е 15 дни. При изрядно представени документи и представено всичко необходимо, но последва забавяне от страна на застрахователя, той е длъжен да Ви изплати лихва върху платеното обезщетение.

В срок от 15 дни след като застрахователят е получил всички необходими документи трябва или да заплати обезщетението или да откаже, като се задължава да посочи каква точно е причината за крайното решение. Тук трябва да знаете, че ако не сте предоставили всичко, което е било изискано от вас, застрахователната компания може да се произнесе в срок от 6 месеца от завеждането на претенцията.

5 причини винаги да носиш предпазен колан:

януари 5, 2017

Предпазният колан спасява живота! Според проучване на Европейската комисия, нейният доклад показва, че слагането на предпазен колан може да спаси средно 7300 живота годишно в ЕС. Коланът трябва да бъде първата стъпка към безопасно пътуване с автомобил.

 1. Системата за безопасност на автомобила е проектирана да работи като едно цяло, а не на части. Ефективността на въздушните възглавници е доказана само ако е сложен предпазният колан. В негово отсъствие, задействането на въздушните възглавници може да създаде наранявания по време на удар.
 2. В случай на удар, пътниците отзад могат да бъдат да пострадат сериозно, затова се препоръчва слагането на предпазен колан и на тези, които седят на задните седалки.
 3. Пътниците, които не носят предпазен колан, рискуват да излязат от колата по време на инцидент и това може да доведе до много по-сериозни вреди, дори до фатален край.
 4. В случай на инцидент, при който автомобилът се търкаля, вероятността пътниците да оцелеят, е с 45% по-голяма, ако имат предпазен колан, в сравнение с тези, които нямат. Освен това, тези, които носят колан, имат по-големи шансове да останат защитени и невредими, така че да могат безопасно да излязат от колата.
 5. Коланът има важна роля в защитата на гръбначния ни стълб по време на удар. Той поддържа тялото ни в по-стабилно положение по време на инцидента, като по този начин намалява драстично риска от парализа след силна травма.

Предпазният колан е най-ефективното средство за защита по време на пътнотранспортно произшествие. За да бъдат ефективни наистина, трябва да бъде добре настроен по тялото, да не се извива. Препоръчително е да не се държат и остри предмети в джоба или в близост до тялото.


И накрая, но не и на последно място, предпазният колан е задължителен на територията на република България.

Коя е най-добрата гаранция за запазване на стабилно финансово състояние?

август 7, 2014

Чрез опустошителната градушка, която се разрази на 8-ми юли 2014-та година над територия на столицата ни, природата за пореден път ни показа силата си. За по-малко от половин час градоносният облак изсипа над цяла София ледени късове с големина от орех до едри мандарини. Равносметката е материални щети за стотици милиони левове. Почти няма домакинство, което да не е понесло щети от бедствието.

Единственото положително нещо в това, че бедствието се изсипа над столицата, е че традиционно в София обхватът на доброволните застраховки е по-голям от средния за страната. Близо 50% от автомобилите със софийска регистрация имат сключена застраховка Автокаско. Така голяма част от собствениците ще бъдат обезщетени за нанесените щети от застрахователните компании. По предварителни данни броят на увредените от градушката застраховани автомобили е над 100 000. Среден размер на щета около 2000 лв. Нанесени бяха увреждания и по голяма част от сградите в гр. София. Имаше множество счупени стъкла, повредени покриви, изолации.

Освен събитие, което донесе огромни по размери щети за населението и бизнеса, бедствието беше и своеобразен тест за застраховането в България. Още на следващия ден пред офисите на застрахователните компании, се образуваха опашки от стотици чакащи застраховани граждани. Създадената организация от страна на застрахователните компании и активното съдействие на брокерите намалиха до минимум напрежението.  Всички пострадали заведоха щетите си. Наблюдавайки съвкупността от застраховани чрез Карол Стандарт клиенти, мога да твърдя, че клиентите получават опции за обезщетяване, заложени в клаузите на застрахователните договори.

Доброто управление на застрахователните фондове, както и адекватна презастрахователна програма, ме карат да вярвам, че с помощта на застраховането в България финансовата тежест на събитие от подобен мащаб може да бъде успешно покрита без да се създават сериозни сътресения във финансовата сигурност на икономическите субекти в държавата.

Изводът, който можем да извлечем, е, че най-добрият гарант за запазване на стабилно финансово състояние, е застраховането.
То осигурява спокойствие. Също така изпълня функцията на гръбнак на икономиката.

Моят съвет е: преди придобиване на всеки актив, задължително при определяне на бюджета, необходим за закупуването му, включвайте цената на застраховането му. Това ще ви гарантира, че ще можете да го използвате толкова дълго, колкото сте предвидили, без това да ви струва извънредни разходи.

Автор: Румен Христов, мениджър „Клонова мрежа“ към застрахователно дружество „Карол Стандарт“

Необходим ли е застрахователният брокер?

март 10, 2014

Няколко причини, заради които е по-добре да се довериш на застрахователен брокер!

Много от потребителите търсещи изгодни застрахователни продукти, мислят, че ако отидат директно при застрахователна компания ще получат по-добра оферта. Дали обаче това е вярно? В тази статия ще разгледаме какви са ползите при закупуване на застраховка от застрахователен брокер и крайното решение ще оставим на Вас.

Какво е най-важно за всеки един потребител при избор на застраховка?

 1. Цената на застраховката.
 2. Достъпността/ лекотата.
 3. Бързината.
 4. Спокойствието, което дава полицата.
 5. Сигурност на личните данни.
Нека анализираме важните за потребителя неща:

 1. Разходите за направата на застраховки – противно на популярното мнение на потребителите, ние можем да потвърдим, че ценообразуването при застрахователните брокери всъщност е по-добро и по-изгодно от ценообразуването директно при застрахователните компании.

Причината е, че застрахователните брокери могат да договорят по-добри цени със застрахователните компании. Те работят на едни по-специални цени.
Така рискът за застрахователните компании е по-нисък, защото брокерите са професионалисти, обучени да избират правилната застраховка за всеки един свой клиент.

Те избягват направата на ненужни застраховки, като същевременно предоставят най-изгодните за клиента полици.

2. Ако разполагате с достатъчно време, можете да направите тест, къде ще по-достъпно и по-лесно да закупите застраховка. При брокера дори при запитване онлайн, той ще обърне внимание, ще звънне на посочения от клиента телефон и ще го консултира за всичко, което му е необходимо. Брокерите имат по-лично отношение и са до клиентите си през цялата валидност на застраховката. Те помагат и при настъпили неблагоприятни събития.

3. Скорост – резултатите тук по-скоро са равномерно балансирани, понякога брокерите може да се забавят малко повече при даване на оферти, но това е, защото очакват от повече застрахователни компании обратна връзка.

4. Застрахователните брокери дават пълна информация на своите клиенти за всички видове покрития на желания от тях застрахователен продукт. Те са подготвени да отговорят на всякакви запитвания.

5. Брокерите са добре подготвени да се справят с всякакви специфични застрахователни въпроси и са свикнали да общуват с множество клиенти. Точно това е в техен плюс, защото хората се чувстват в сигурни ръце. Също така дейността на застрахователните брокери е строго наблюдавана от няколко институции, в това число и КФН – комисия за финансов надзор.

Нашата препоръка е да намерите подходящият за вас застрахователен брокер и да му се доверите. Пазаруването на застрахователни продукти при него ще доведе до дивиденти за вас, както и ще осигури максимално спокойствие и защита.