Земеделска застраховка и ползите от нея

август 11, 2023

Земеделското застраховане е специален вид земеделска застраховка, която е създадена, за да предпази земеделието от големи загуби при реализирането на рисковете, свързани с производството на селскостопанска продукция – отглеждане на растения или животни, прибиране на реколтата.

Основното предимство на селскостопанската застраховка, както и на всяка застраховка, е, че чрез закупуване на полица притежателят ѝ може да разчита предварително на определена „финансова възглавница“ в случай на настъпване на щети, в следствие на рисковете, които са описани в договора.

Застраховането на реколтата защитава земеделските производители от финансови загуби. Условията на полицата се различават в зависимост от региона и вида на отглежданите култури.

Ето защо, преди да сключат споразумение, както земеделците, така и застрахователните компании трябва да анализират кой вид земеделска застраховка е оптимален в този случай.


Тъй като много земеделци се издържат от своята продукция, такава финансова подкрепа е от съществено значение.


Някои от рисковете, които могат да бъдат застраховани по земеделска застраховка са:
Пожар, пожар на корен
Проливен дъжд
Буря
Градушка
Осланяване
Наводнение
Киша
Измръзване
Изтегляне


Застрахователната сума се договаря между страните, съобразно пазарните условия и района, в който се отглежда културата.
Застрахователната сума на декар следва да отговаря на очаквания доход от културата и не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Застрахователната премия се определя за период до една година в зависимост от вида на културата и застрахователната сума на декар, размерът на площите, рисковият клас за района, в който се намира културата, избраните рискове.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?При настъпване на застрахователно събитие трябва да се:
предприемат всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, и оползотворяване на годната продукция;
уведоми писмено застрахователя до 3 дни от узнаването, като се подава пълна и достоверна информация за вида на събитието, времето на настъпването му, обстоятелствата при които същото е настъпило и предварителната оценка на вредите по преценка на собственика;
спазват всички указания дадени от застрахователя, както и да се окаже съдействие за определяне размера на обезщетението;
Настъпване на застрахователно събитие се установява по данни от хидрометеорологичните и противопожарните служби по места. При липса на наблюдения от последните, установяването на събитието може да стане по анкетен път.

Застраховка „Злополука“ – колко е важна?

май 27, 2023

Как би се справил човек при злополука и как би се отразило това на неговото семейство? Особено ако той е основен източник на средства за семейството си?

Трябва да се запитаме: „Може ли моето семейство финансово да се справи с последиците от неочаквано събитие?“ 

Как изграждаме план за бъдеще, който ще защити нас и нашите близки възможно най-ефективно. Застраховка Злополука е форма на финансова защита.

Много е важно да бъдем добре информирани. Да изберем продукта, който ни подхожда най-добре. От тази гледна точка застрахователният брокер е този, който помага да разберем кои са категориите рискове, които подобна застраховка може да покрие и как да изградим стратегия, така че независимо от неочакваната ситуация, като злополука, ние и нашето семейство разполагаме с необходимите ресурси, за да се справим.

Какво представлява продуктът Застраховка злополука?

Това е един от застрахователните продукти, които осигуряват финансова защита на застрахования в случай на смърт, трайна или временна нетрудоспособност в резултат на злополука. По-конкретно, в такава непредвидена ситуация се изплаща парична сума, която или се дължи на нас, като застраховани, или на определени от нас бенефициенти или законни наследници.

Такава застрахователна полица покрива инциденти или всякакви непредвидени събития, които причиняват страдания. Не покрива пътни инциденти или ситуации, при които ние сме отговорни за настъпването на тези събития, като например когато сте консумирали алкохол или забранени вещества, паднали сме и сме счупили крака си.

За да бъде информацията много ясна, във всеки застрахователен договор има два важни момента, на които трябва да обърнем внимание. Става дума за това какво не покрива застрахователната полица срещу злополука в зависимост от вида на полицата и застрахователните ограничения, които обикновено се прилагат независимо от вида на полицата.

Как ни помага застраховката срещу злополука? В случай на непредвидена ситуация, като злополука, е много важно да мислим предварително и да обмислим последствията, които подобно събитие може да има върху нас и нашите близки. По принцип не можем да контролирате кога се случва, нито степента на влияние, които може да има върху нас или членовете на нашето семейство (физически и емоционални).
Това, което можем да направите обаче, е да сме сигурни, че в такъв случай ние и близките ни ще разполагаме с необходимите финансови средства, за да се справим с подобна непредвидена ситуация.

Къде е най-доброто място за закупуване на застраховка за пътуване?

януари 29, 2023

Къде е най-доброто място за закупуване на застраховка за пътуване? Когато планират почивката си, много хора, в очакване на предстоящата ваканция, избират добри хотели, чисти плажове, изгодни условия и правят списък с предстоящите покупки за почивката. Често обаче, този списък не включва закупуването на застраховка за пътуване от надежден застраховател. 

За съжаление е невъзможно да се предвидят всички рискове, така че ваканцията да не бъде помрачена от проблеми и огромни финансови разходи. Все пак си струва да се погрижите за закупуването на застраховка предварително. Застрахователна полица за пътуващите в чужбина определено е необходимо да закупите ПРЕДИ планираното пътуване. Оптимално е да я вземете от надежден застраховател, а не да се доверявате на застраховката с минимално покритие на риска, включена в туристическия пакет по подразбиране.

И планирайте покупката си поне няколко дни преди да заминете за чужбина. Винаги дръжте разпечатано копие на полицата със себе си и електронно в телефона си; Няма да е излишно да имате копия на всички важни документи на телефона си, в случай на спешна хоспитализация можете да ги предоставите.

Струва си да се помни, че застраховката за пътуване в чужбина се издава въз основа на лични данни, възрастта и пола на застрахованото лице и датите на пътуването също ще бъдат взети под внимание. Ако напускате страната няколко пъти в годината, по-изгодно е да издадете полица за всяко пътуване поотделно. Ако често пътувате по света: по бизнес или лични причини, тогава е по-изгодно да издадете годишен пакет за многократни пътувания.

Силно препоръчително е при въпрос къде е най-доброто място за закупуване на застраховка за пътуване, да се допитате до Вашия застрахователен брокер. Предимствата при закупуване на застрахователни продукти от застрахователен брокер са много:

• Ще получите лично отношение, професионализъм и ще срещнете разбиране;

Застрахователният брокер ще сравни вместо Вас оферти от водещи застрахователни компании;

• Ще предостави информация за размер на застрахователните премии и покритие, както и възможните допълнителни опции;

• Ще бъде до Вас през целия срок на застрахователния договор;

• При изтичане на полица или наближаваща вноска, ще Ви напомни.

Понятието „Риск“. Риск и застраховка

януари 29, 2023

Терминът „риск“ се определя като „възможна опасност“ и „действие за късмет с надеждата за щастлив изход“. Следователно рискът предполага възможността за неблагоприятен изход. Рискът е несигурността относно възможните загуби по пътя към целта. Икономическите публикации конкретизират понятието „риск” във връзка с целта на изследването, като го определят или като „отклонение на действителния резултат от постигнатия”, или като „вероятност от определено нежелано събитие”. 

Повечето икономисти разбират под тази дума вероятността (заплахата) човек или организация да загуби част от своите ресурси, недостиг на доходи или появата на допълнителни разходи в резултат на прилагането на определена производствена или финансова политика. За всеки бизнес е важно да не избягва изцяло риска, а да го предвиди и да вземе най-доброто решение по отношение на определен критерий, който отразява основния интерес на предприемача. Изправени сме пред риск всеки ден, рискът означава несигурност относно възможния резултат. Всички видове риск се характеризират с фактор на несигурност. Разбирайки ситуацията на риск, човек взема решения, насочени към премахване или минимизиране на негативните последици от риска. Риск и застраховка се допълват успешно.

 Понятието щета е тясно свързано с понятието риск. Ако рискът е само възможно отрицателно отклонение, тогава щетата е действителното, отрицателно отклонение. Чрез увреждане рискът се реализира, придобивайки конкретно измерими очертания. Рискът и вредата са свързани с преобразуващата дейност на човека в процеса на разбиране на природата. Най-голямата вреда се проявява чрез рискове, чиято същност остава неизвестна за човека.

    Има много дефиниции на понятието „риск“ във връзка с различни критерии за неговото разглеждане:

    1. Възможна опасност.

    2. Характеристики на дейността, състоящи се в несигурността на нейния резултат и възможните неблагоприятни последици в случай на неуспех.

    3. Възможността или вероятността от увреждане или вреда.

    4. Застрахователен интерес.

    5. Имущество или лице, което е повредено или нанесено вреда.

    6. Несигурност на застрахователя по отношение на крайната сума на плащането по претенцията (застрахователен риск – поемателен риск) или несигурност по отношение на момента на плащанията по претенцията (тайминг риск – тайминг риск) или и двата риска едновременно.

 Застраховката се използва за намаляване на риска. Застраховането е официален социален механизъм, предназначен да намали риска чрез прехвърляне на рисковете на няколко отделни юридически лица към застраховател въз основа на споразумение между тях. Договор, с който едно лице (застрахователят) се съгласява да осигури или гарантира на друго лице (притежателя на полицата), че щетите, възникнали по конкретна причина или дължими доходи при настъпването на определени обстоятелства, ще бъдат компенсирани в бъдеще от първия, на когото, въз основа на възнаграждение, на последния ще бъде изплатен размерът на установените осигурителни премии в определения срок.

 Застрахователният риск е вероятността от настъпване на застрахователно събитие. Изразява размера на възможната отговорност на застрахователя по определен вид застраховка. Степента на вероятност от настъпване на определени събития, включени в обхвата на застрахователната отговорност, определена въз основа на статистически данни, е важна за правилното определяне на размера на застрахователния фонд, необходим на застрахователя за изпълнение на финансовите му задължения към застрахованите лица.

Колко струва застраховка живот и задължителна ли е за мен?

януари 29, 2023

Колко струва застраховка живот и задължителна ли е за мен? Всичко, което трябва да знаете за застраховка Живот, можете да намерите в нашия полезен блог или да се свържете с нашия екип.

Няма универсален отговор на въпроса колко струва застраховка живот. Застрахователната премия на този продукт варира значително в различните застрахователни компании. В допълнение премията се влияе от срока на договора, от застрахователните условия и набора от опции, сред които списъкът с рисковете, които покрива.

Затова съветваме нашите клиенти когато се интересуват колко струва застраховка живот, да се обърнат към застрахователен брокер за повече оферти. 

Закупуването на застраховка живот е индивидуален избор. При закупуването на жилище чрез кредит, банките изискват сключването на подобна застраховка. Вашите разходи за животозастраховане за ипотека ще зависят не само от избора на застрахователна компания, но и от това какви задължителни изисквания налага на кредитополучателя банката, която предоставя ипотечния кредит.

Тарифата за животозастраховане зависи от набор от фактори. Ето защо не е изненадващо, че цената на тази услуга за различните застрахователни компании може да варира 5-10 пъти. Полът и възрастта на клиента, неговата професия, здравословното състояние и наличието на лоши навици играят роля. Нека разгледаме всеки от тези фактори поотделно.

Възраст и пол

За по-младите клиенти застраховката живот при потребителски кредит или ипотека ще бъде по-евтина, отколкото за зрелите кредитополучатели. Колкото по-млад е човек, толкова по-голяма е вероятността той да живее дълго време и здравословното му състояние да се запази. Застраховката за жените е по-евтина, отколкото за силния пол (не много обаче – тук възрастта оказва по-силно влияние).

Здраве

Колко струва застраховка живот – зависи донякъде и от здравословното състояние на клиента по време на сключването на застрахователна полица.

Тарифата дори за здрав човек може да бъде висока. Преди да сключите договор със застрахователна компания и изготвите полица, е препоръчително да направите цялостен медицински преглед, за да докажете на застрахователя, че нямате наследствени заболявания и сте предразположени към тях.

Клиент, който крие сериозни заболявания от застрахователната компания при кандидатстване за полица, няма да получи обезщетение при настъпване на застрахователно събитие.

Във въпросника има и графа „лоши навици“, която трябва да се попълни честно и подробно. Цената на застраховката и шансовете за получаване на плащания също зависят до голяма степен от този фактор.

За по-подробна информация и оферта се обърнете към нашия екип по удобен за Вас начин! Очакваме Ви още днес! 

Помощ при пътуване – само онова, което не знаем

януари 28, 2023

Когато планираме почивката си, искаме да се отпуснем, да запечатаме в съзнанието си приятни моменти. Подготвяме се за желаната отпуска, но взимаме ли винаги с нас и застраховка помощ при пътуване? Когато пътуваме в чужбина, замисляме ли се за възможните наранявания, хранителни отравяния и други неприятни моменти, които можем да изживеем и да ни е необходима медицинска помощ и грижа докато сме в чужбина? За да си подсигурим една спокойна и приятна почивка, е желателно да не пропускаме да вземем с нас застрахователна полица помощ при пътуване.

Какви опасности ни грозят по време на пътуване? Сред често срещаните застрахователни случаи, с които се сблъскват хората, почиващи през летния период са:
• Нарушения на стомашно-чревния тракт – сред които отравяния и други аномалии, които се появяват поради употребата на необичайни продукти, ястия, вода;
• топлинен удар, изгаряния и различни усложнения, които възникват в резултат на неконтролирано излагане на слънце;
• ухапвания от отровни насекоми и животни – при почивка в екзотични страни;
• алергични реакции;
• инфекциозни заболявания;
• отклонения в работата на сърдечно-съдовата система;
• УНГ заболяване.

Туристите, които обичат да почиват през зимата, най-често търсят медицинска помощ поради настинки и различни наранявания: удари, навяхвания, разтежения, фрактури.


Особено често случващо се е при любителите скиори.
Минималната медицинска застраховка покрива разходите, свързани със ситуации като предоставяне на спешна медицинска помощ от линейка, включително транспортиране до медицинско заведение, както и неотложна хоспитализация, медицинска грижа в извънболнична помощ, закупуване на лекарства и репатриране на тялото в случай на смърт.


Разширената застрахователна полица по застраховка помощ при пътуване позволява да получим плащания в някои други ситуации, като например:
• закъснял полет или изгубен багаж;
• изгубени документи;
• роднина на застрахования е пристигнал да се грижи за него по време на продължителна хоспитализация;
• необходими са услугите на адвокат или правен съвет, и други.
Когато туристът има застрахователна полица, той няма да плаща за медицински услуги или пък ще възстанови платената сума от застрахователя, ако е възникнала такава ситуация. Застрахователната компания се грижи за това. Плащанията се извършват в рамките на установения в застрахователния договор лимит. Застрахователната компания няма да покрие разходи при нараняване от турист, ако нараняванията са получени при неоправдан риск за живота и здравето или възникнали при нарушаване на закона.

Досадно ли е понятието “застраховка”

януари 25, 2023

Досадно ли е понятието “застраховка”?

Били ли са хората по-умни и предвидливи преди няколкостотин години, отколкото днес? Застрахователните компании съществуват в Европа поне от 18 век. Самоорганизираната застрахователна защита възниква много по-рано. Каква е била застраховката тогава? Застраховка живот, имуществена застраховка срещу пожар и морска застраховка. Вместо всеки сам да се изправи пред финансовите загуби, хората още тогава са се сетили и предпочели да платят сравнително малка сума за застрахователна премия в общ „резерв“, за да помогнат на онези, които пострадат и ги застигне застрахователно събитие.  Така се е родила идеята за застраховането. Абсолютно добра и за времето си със сигурност революционна идея. 

Хората са застраховали различни злополуки. Те са били свързани с най-големи финансови последици: като ранна смърт на домакинята и загуба на имуществото поради пожар. Всички останали нещастни събития е трябвало да се понасят индивидуално и последствията е трябвало да се поемат сами. 

Със сигурност: животът на хората в Европа се е променил много оттогава и се променя с още по-бързи темпове. А с него и чувството ни за сигурност. Въпреки това животът на хората и загубата на вещи до ден днешен представлява най-големите финансови рискове и следователно са в списъка с приоритети, които трябва да бъдат защитени. Разбира се, възникнали са и нови области, като например отговорност за вреди, причинени на други лица (застраховка отговорност), а през последните десетилетия – рисковете свързани с киберсигурност.

„Двойната застраховка се равнява на двойна защита“.

Това зависи от продукта. Наличието на множество доживотни или анюитетни полици не е проблем и дори може да има много смисъл. При щета злополучно събитие, застрахованото лице с няколко застрахователни полици върху живота си ще получи обезщетение от всяка полица, в която е покрит настъпилия риск. Това важи и за рисковите застраховки, които покриват само застраховка срещу злополука, без заболяване.

Но, ако става дума за застрахователни полици, различни от животозастраховане, като застраховка за домашно имущество, сграда или застраховка отговорност, двойната застраховка не означава двойна защита. Защо? Защото застрахованото имущество, вещ или актив има лесно определяема стойност. При две застраховки, сключени за един и същ период, на един и същ актив ще донесе само негатив. Застрахователната отговорност е ограничена до действителната щета и до размера на застрахователната сума, като всеки от застрахователите дължи пропорционална част от обезщетението или двата застрахователя трябва да поделят размера на одобреното едно обезщетение за нанесената щети.

И малко въпроси за размисъл: Умеят ли хората наистина при избор на застраховка, да различат необходимото и излишното, подходящото от неподходящото и да разпознаят добрите и липсващите клаузи в застрахователните договори?

Необходима ли е застраховка за киберриск?

януари 23, 2023

Необходима ли е застраховка за киберриск? – Със сигурност е силно препоръчителна.

Както каза Робърт Мюлер (директор на ФБР от 2012 г.): „Има само два типа компании: компании, които вече са станали жертви на хакери, и компании, които тепърва ще ги станат“.

На практика всеки бизнес разчита на бази данни и компютърни системи. Когато тези системи са изложени на вирус или друга компютърна атака (кибератака), бизнесът рискува да загуби критична информация, необходима за ежедневните му дейности, и потенциално да носи отговорност пред трети страни. Някои данни могат да се продават на черния пазар на изключително високи цени, което е чудесна мотивация за лов на хакери.

Статистиката показва, че компаниите, чиито системи са били компрометирани от хакери в миналото, имат 65% шанс да бъдат хакнати повторно в бъдеще.

Всички компании с данни като имена, адреси, банкови сметки, кредитни карти или лични данни на клиенти са изложени на значителен риск от кибератаки. Малките предприятия са по-податливи на кибератаки от големите. Тъй като тяхната информационна сигурност и технически ресурси са ограничени. Слабата сигурност ги прави лесна мишена за хакери.

Застраховката за киберриск помага за защита на компанията от финансови и репутационни рискове. Те са свързани с изтичане на поверителни данни, хакване на компютърни системи, грешки на служителите и пряко или косвено причинени от използването на информационни компютърни системи и интернет.

Застрахователното покритие включва възстановяване на следните групи разходи:

• Оценка на цената на проблема (разследване и съдебни разходи);

• Цената на услугите на експерт по управление на кризи;

• Разходите за информиране на засегнатите клиенти;

• Глоби и санкции срещу компанията;

• Правни съвети и експертни съвети;

• Разходи за договаряне в случаите, когато хакер иска откуп

• Цената на работата, свързана с възстановяване на системи и оборудване;

• Разходите за събиране на данни и възстановяването им от електронни ресурси;

• Разходи за възстановяване на данни с помощта на други източници за съхранение на информация (хартиени носители и др.);

• Услугите на специалисти по връзки с обществеността (PR) и разходите за информационна кампания, която ще ви позволи да възстановите репутацията си;• Гражданска отговорност към трети лица.

Свържете се с нашия екип още днес, за да получите оферти за застраховка киберриск, които отговарят на Вашите нужди.

Защо си струва да подпишете договор за застраховка живот точно днес?

декември 27, 2022
Защо си струва да подпишете договор за застраховка живот точно днес? Ето няколко добри причини:

Причина 1. Възраст.

Колкото по-рано се сключи договорът, толкова по-изгодни са застрахователните условия.

В крайна сметка с възрастта рисковете на човек се увеличават, съответно цената на застрахователния договор също ще се увеличи. Следователно не трябва да отлагате финансово изгодно решение за по-късно.

Причина 2. Здравословно състояние.

Много е хубаво, че броят на хората, които спортуват и поддържат здравословен начин на живот, се увеличава всяка година.

Но независимо от всичко, с течение на времето и напредване на възрастта, вероятността за откриване на заболявания се увеличава. Ако заболяването вече е диагностицирано, застраховката ще струва повече или ще има отказ от застраховка или покритие за болестта. Следователно определено не си струва да се отлага. Защото при диагностициране на тежко заболяване застрахованото лице ще има средства за лечение.

Причина 3. Период на изчакване.

Според условията на програмата може да има период на изчакване за влизане в сила на застрахователното покритие. А в някои случаи дори един ден може да изиграе роля.

Причина 4. Увереност в утрешния ден.

Повярвайте, сънят ви ще бъде много по-добър, ако знаете, че имате сключено КАСКО за автомобил, а почивката Ви ще мине много по-спокойно, ако имате платена застраховка на имущество, както и такава за пътуване. А най-високия дзен ще достигнете с издаването на договор за застраховка живот. Това ще ви запази спокойствие във всяка ситуация: със собственото Ви здраве, бъдещата Ви пенсия или университетското образование на детето Ви.

Причина 5. Цената на договора.

Търсенето на животозастраховане непрекъснато нараства. Този факт със сигурност ни радва. Особено в условията на пандемия, когато започнахме да гледаме по различен начин на собствените си резерви и да се отнасяме с повече уважение към собственото си здраве. Затова е логично услугите на застрахователните компании да поскъпват с времето. Затова правилното решение е да не отлагаме за утре това, което може да се направи днес!

Животозастраховането не е просто финансов инструмент, а грижа за роднини, семейство, хора, които са финансово зависими от Вас, така че зависи от вас да изберете програмите и застрахователните условия, от които се нуждаете! Свържете се с екипа на Застрахователен брокер Карол Стандарт.