Застраховка „Злополука“ за кого е?

май 21, 2021

Застраховка „Злополука“ – за кого е подходяща? Какво покрива застрахователната полица?

Всеки един от нас ежедневно е изправен пред потенциална опасност. Живеем в забързано ежедневие, а нараняванията и болестите, ни чакат навсякъде – по време на пътуване, по време на полети, на тренировки, в ресторант.

Нараняванията са различни, има и такива, които изискват скъпо лечение. В резултат на нараняване човек може да изгуби възможността да работи, което означава, че губи източник на доходи. Понякога лечението се забавя и може да отнеме месеци или години, за да се възстанови.

Съществува риск от инвалидност поради определени наранявания или заболявания. В повечето случаи това води до смяна на професията, в резултат на което нивото на материално благосъстояние често пада.

За съжаление не може да сме сигурни, че това на нас няма да ни се случи, защото животът е низ от събития, които не винаги можем да предвидим, но можем да се застраховаме. Можем да не оставяме всичко на случайността. Застрахованият може да сключи застрахователна полица, която покрива злополуки, болести и други ситуации, които водят до увреждане.

Ето как най-често се дефинира терминът „злополука“:

„Злополука е всяка телесна повреда или друго нарушение на вътрешни или външни функции на тялото, идентифицирано по мястото и времето на настъпване и не зависищо от волята на застрахования, както и други причини и фактори извън контрола на застрахования, ако са причинени или получени през периода на валидност на застрахователния договор“.

Важно е да се отбележи, че застрахователната полица не покрива злополуки, ако увреждането на здравето е причинено умишлено. Също така не са покрити злополуки, произтичащи от злоупотреба с алкохол, наркотици и токсични вещества, или ако човек е получил нараняване вследствие на извършване на незаконни дейности.

Този тип застраховка има дълга история. За първи път тази практика е записана в британския морски закон на Висби от 1541 година. В документа се посочва, че собствениците на морски плавателни съдове са длъжни да застраховат капитана от инциденти.

Застраховка злополука е доброволна застраховка, която предполага, че притежателят на полицата самостоятелно решава дали да сключи застрахователен договор срещу определени рискове.

За да сключи договор, притежателят на полицата (може да бъде физическо или юридическо лице) пише декларация. Каква ще бъде застрахователната премия и застрахователното обезщетение се определя от пазара и икономическата политика на застрахователя.

Има две възможни форми на доброволно осигуряване: индивидуална и колективна.

В първия случай притежателят на полицата (юридическо или физическо лице) сключва застраховка за себе си или за друго лице и плаща застрахователна премия за това. Във втория случай организацията застрахова своите служители и също плаща за тях.

Обикновено груповата застраховка се издава от фирми, които се смятат за социално отговорни. Те осигуряват застраховка на своите служители като част от социалния пакет на служителите.

В допълнение към добрата репутация, корпоративното застраховане позволява на застрахованото дружество да се предпази от непланирани разходи, тъй като при липса на застраховка финансовата помощ на пострадалите работници се изплаща от печалбите на организацията. Предимството на корпоративната застраховка е, че подлежи на данъчни облекчения.

Екипът на застрахователен брокер Карол Стандарт ще изготви индивидуални оферти по застраховка „Злополука“.

Застраховки на индустриално предприятие

февруари 11, 2021

Свържи се със застрахователен брокер Карол Стандарт, за да разбереш тенденциите в застраховането на индустриални предприятия и възможностите на застрахователните компании, които можеш да получиш за застраховки на индустриално предприятие.

Ние застраховаме юридически лица повече от 19 години.

Нашите специалисти притежават уникални знания и умения за имуществено застраховане, застраховане на отговорности, финансови рискове и допълнително здравно застраховане. Това означава, че когато се свържеш с нас, ще получиш най-добрите оферти от лидерите на застрахователния пазар, индивидуални условия и професионално обслужване.

По отношение на управлението на риска виждаме следните групови рискове за едно индустриално предприятие:

 • Щети на активи – производствени активи, оборотни средства;
 • Косвени финансови загуби от щети върху активи;
 • Загуби от забавяне на неплащане и вземания;
 • Увреждане на живота и здравето на служителите, загуба на част от персонала;
 • Отговорност за щети на трети лица.

Препоръчваме следните видове застраховки за защита на индустриално предприятие:

 • Имуществена застраховка;
 • Застраховка на оборудване;
 • Прекъсване на бизнес;
 • Застраховка на автомобилен парк;
 • Загуби от забавяне и неплащане на вземания, наричана още застраховка кредитен риск. Основната цел на застраховането на вземания е да защити индустриалното предприятие от рисковете, свързани с несъстоятелността на контрагентите. Застрахователни събитие при „застраховането на вземания“ е неплащането на задължението от контрагента за вече доставените му продукти/ стоки;
 • Застраховка злополука;
 • Доброволна застраховка допълнително здравно осигуряване – осигурява висококачествено медицинско обслужване на служителите, служи като част от техния социален пакет и по този начин допринася за задържането на персонала в предприятието;
 • Застраховка за отговорност на продукта – покрива щетите, причинени на купувачите и крайните потребители на стоките, както и разходите за изтегляне от пазара при необходимост;
 • Застраховка Гражданска отговорност – застраховка за вреди, причинени на живота, здравето и имуществото на трети лица.

Предимството да се свържеш със застрахователен брокер Карол Стандарт за застраховки на индустриалното предприятие:

 • Имаме опит в застраховането на имущество, отговорност, персонал и финансови рискове. Това гарантира изготвяне на най-подходящите застрахователни оферти на пазара;
 • Ние разбираме основните рискове и нужди на индустриалните предприятия;
 • Ние знаем как да работим бързо, без да задаваме излишни въпроси и да изискваме ненужни документи за сключването на застрахователни полици;
 • И най-важното е, че сме готови да подходим отговорно и компетентно към работата, за да „комплектоваме“ оптималните застрахователни  покрития срещу тяхната най-добра цена за застрахователния пазар.

Свържи се с нас! Ние знаем как да застраховаме индустриални предприятия надеждно и на разумна цена.