Като Ваш партньор през целия срок на застраховката, Карол Стандарт се ангажира с оказване на пълно съдействие в случай на настъпване на застрахователно събитие и ликвидация на щети.

За Ваше улеснение тук сме систематизирали някои основни препоръки при най-често настъпващите застрахователни събития.

 

ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

 1. При ПТП:

В ТРИДНЕВЕН срок от настъпването на събитието трябва писмено да се уведоми застрахователят, като автомобилът се представя за оглед.

 • Незабавно уведомете представител на Застрахователния брокер;
 • В случай, че Застрахователят работи с мобилна група, се свържете с нея;
 • Ако ПТП – то е леко, може да се състави Двустранен констативен протокол;
 • В останалите случаи трябва да се повикат компетентните органи на КАТ, като ги уведомите на тел: 112 или 166. (КАТ са длъжни да посетят мястото на произшествието и да съставят протокол ако има пострадали хора, ако има материални щети и МПС не може да се движи на собствен ход, ако едно от МПС –участник е с чуждестранна регистрация, както и ако има съмнение, че участник в произшествието е под въздействие на алкохол или друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на МПС.);
 • В случай на отказ от страна на КАТ, позвънете на дежурните телефони на застрахователя  и поискайте от тях да изпратят мобилна група за оглед;
 • В случай,  че не се свържете със застрахователя , попълнете двустранния констативен протокол и го регистрирайте на тел.112

ВАЖНО:

 • не отстранявайте повредите от МПС преди да бъде извършен оглед от застрахователя;
 • съберете всички увредени части на автомобила за да бъдат показани на застрахователя.

2. При щети на паркинг и Злоумишлени действия

 • Незабавно уведомете представител на Застрахователния брокер;
 • В случай, че Застрахователят работи с мобилна група, се свържете с нея;
 • В ТРИДНЕВЕН срок трябва да се уведоми Застрахователя, като автомобилът се представи за оглед.

Моля, да имате предвид, че завеждането на повече от ТРИ ДЕТАЙЛА КАТО ЩЕТИ НА ПАРКИНГ Е НЕУДАЧНО И БИ МОГЛО ДА ДОВЕДЕ ДО ОТКАЗ от Застрахователя за изплащане на обезщетение;

3. При пожар на МПС и природни бедствия:

 • ПОЖАР – незабавно повикайте противопожарната служба на тел:112 или 160 и вземете служебна бележка от тях.
 • ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ 

(проливни дъждове, обилни снеговалежи, наводнения, градушка)

Свържете се с районната метеорологична служба на тел.090012015 , откъдето да получите служебна бележка .

4. При Кражба на цялото МПС

В срок до 24 часа уведомете писмено застрахователя за събитието.

 • Незабавно уведомете представител на Застрахователния брокер;
 • Незабавно се свържете с тел. 112 или съответното Районо; Полицейско Управление, за да уведомите компетентните органи;
 • Уведомете Застрахователя за събитието веднага след уведомяването на компетентния орган.

ВАЖНО:

 • Не оставяйте ключовете, документите, полици и панела на радиооборудването в МПС, не оставяйте МПС незаключено, със свалени прозорци или люкове, отворени капаци или врати, с невключена сигнална система, с ключ на запалването, когато го напускате;
 • ПРИ КРАЖБА НА ЦЯЛОТО МПС, моля обърнете особено внимание всички ключове и документи на автомобила да са във Вас. В случай, че установите липса на документ или ключ преди да съобщите на Застрахователя, се посъветвайте с представител на „Карол Стандарт” ЕООД.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ОГЛЕД НА АВТОМОБИЛА В ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КОМПАНИЯ

 • Застрахователна полица;          
 • Свидетелство за правоуправление и контролен талон на водача;
 • Талон за ГТП – АКТУАЛЕН!!!
 • Малък талон на автомобила;
 • Лична карта на водача;
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др);
 • Всички ключове на автомобила и талона на автомобила част 1и част 2 (при кражба на цяло МПС).

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ И ИМЕЙЛ АДРЕСИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СЪБИТИЯ

•   Евроинс – 0700 17 241; 0700 14 555; likvidacia@euroins.bg; office@euroins.bg

•   ДЗИ – 0700 16 166; clients@dzi.bg; life.ins@dzi.bg

•   Групама – 0700 12 332; 02 904 6400; office@groupama.bg

•  Булстрад – 0800 11 111; claims_gi@bulstrad.bg

•  Армеец – 0700 13 939;0887 922 444; office@armeec.bg

•  Озк – 0700 16 688; headoffice@ozk.bg

•  Лев инс – 0800 10 200 -При ПТП с пострадал или ПТП в чужбина; info@lev-ins.com

•  Лев инс – 0800 15 333 – Уведомление за щета, нужда от Пътна помощ или гориво, ток

•  Бул инс – 0700 16 633; за събитие в България – proformi@bulins.eu;
•  Бул инс – за събития в чужбина claims@bulins.eu;

•   Алианц – 0800 13 014; 001@allianz.bg

•   Уника – 0700 11 150; info@uniqa.bg; claims.property@uniqa.bg

•   Дал Бог – 0700 16 406; info@dallbogg.com

•   Дженерали – 0800 12 712; assistance.claims.bg@generali.com

•   Асет – 0700 12 077; office@assetins.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

При частични щети Застрахователят определя размера на застрахователното обезщетение по следните начини:

 • по експертна оценка, съгласно действащата Методика на Застрахователя;
 • по предоставени оригинални разходни документи;
 • Отремонтиране на МПС в доверен сервиз на Застрахователя;
 • Отремонтиране на МПС в официален сервиз на съответната марка МПС до 4г. включително от датата на производство. От 4 до 8 години може да се доплати за официален сервиз.

При кражба или грабеж на цяло МПС, Застрахователят изплаща застрахователната сума на МПС или остатъка от нея, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС към датата на настъпване на застрахователното събитие.

ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

 • Незабавно уведомете представител на Застрахователния брокер;
 • Уведомете компетентните органи за събитието – Полиция на тел:112 или 166, Пожарна на тел:122 или 160, ХМС на тел. 090012015  и т.н.;
 • Трябва да не разчиствате последиците от събитието докато не бъде извършен оглед от застрахователя и съответния компетентен орган, но задължително трябва да предприемете действия за ограничаване на щетите, ако е възможно това;
 • Съхранявайте документи за покупката и гаранционни карти на застрахованото движимо имущество, като аудио и визуална техника и битови уреди.

НЕ ПРИСТЪПВАЙТЕ КЪМ ОТРЕМОНТИРАНЕ НА УВРЕДЕНОТО ИМУЩЕСТВО ПРЕДИ ДА ИЗПРАТИТЕ УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ЩЕТА И ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ!

 • Най-късно в три дневен срок да се уведоми застрахователят за щетата;
 • Направете снимки на увреденото имущество и ги изпратете на посочените по-горе имейли;
 • След като бъде извършен оглед и издаден констативен протокол от Застрахователя, да се пристъпи към събиране на всички  изискани документи;
 • След като бъдат окомплектовани всички документи да се изпратят в „Карол Стандарт” ЕООД за подаване в Застрахователната компания.

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

При претърпени имуществени вреди при ПТП:

 • Свържете се с представител на брокера, за да получите съвет какви стъпки да предприемете в конкретната ситуация – непосредствено след събитието неговите напътствия могат да са изключително полезни;
 • Свържете се с телефон 112 или 166 – операторите ще Ви насочат към съответните компетентни органи (в зависимост от характера на произшествието, броя засегнати лица, наличието на пострадали и др.) или ще Ви посъветват да попълните двустранен констативен протокол за ПТП;
 • Ако имате сключена застраховка за вашето увредено имущество (автомобил или друго), свържете с Вашата застрахователна компания на дежурните телефони. В този случай ще бъдете обезщетени от Вашия застраховател, а в последствие той ще предяви регрес;
 • Ако вашето имущество не е застраховано, следва да заведете претенция за обезщетение по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на виновния водач. Това става в офис/ ликвидационен център на неговия застраховател с попълване на стандартизиран формуляр и представяне на протокол, в който изрично е упоменат виновният водач, а Вие сте вписан като пострадал;
 • Срокът за изплащане на обезщетение при щети на имущество по застраховка Гражданска отговорност е 15 дни след представяне на последния изискан от страна на застрахователя документ.

ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ И ЗЛОПОЛУКА

При събитие, покрито по рискова застраховка Живот и Злополука моля имайте предвид преди всичко, че В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ оказването на медицинска помощ, болничният престой, разходите за транспортиране, домашно лечение и др. ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАДЛЕЖНО ДОКУМЕНТИРАНИ И ТАЗИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ИЗИСКАНА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. За оформяне на претенцията:

 • Свържете се с представител на брокера, за да уточните какво конкретно покрива Вашата застраховка;
 • Предоставете на служителите на брокера цялата документация, доказваща направените разходи; ще получите пълно съдействие при окомплектоването и попълването на необходимите документи.