Застраховка „Товари по време на превоз” (КАРГО)

Застраховат се товари, предмет на внос, износ и реекспорт, които пътуват на риск на Застрахования срещу загуба и/или повреда по време на техния превоз до и от всички страни в света и на територията на Република България.Обект на застраховане могат да бъдат всякакви стоки, превозвани по силата на товарителница или друг договор за превоз с всякакъв вид признато превозно средство. Застрахователят на товара, срещу застрахователна премия, поема задължение да обезщети бенефициента на застраховката в случай на покрито съгласно условията на застрахователния договор събитие с цел да върне застрахования в икономическото състояние, в което се е намирал преди настъпването на събитието.

Застрахователната стойност се формира от фактурната стойност на товара плюс навло, разходи по товарене и разтоварване, застрахователни премии, банкови комисионни и евентуални други разходи.
Покритията по застраховката са според Институтските Карго клаузи А, В или С.Изплаща се обезщетение за пълната или частична загуба на товара в зависимост от застрахователното събитие и покритите по полицата рискове. Възстановяват се и разходи, извършени с цел спасяване и ограничаване на щетите, както и хонорари за издаване на аварийни протоколи.

Карго застраховките са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар. “Институтски карго клаузи”. Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Трите вида клаузи “А”, “В” и “С” са различни в зависимост от вида на покритието. Първата клауза предлага пълно покритие, Клауза “В” – ограничено покритие, и Клауза “С” – минимално покритите.

Институтски карго клаузи

Клауза А- покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на риска война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство.

Клауза В-покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката, но според застрахователите много рядко се купува.

Клауза С- е специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние.

Необходими документи

При сключване на полицата

При сключването на застраховката е необходимо да се представи фактура за стойността на товара, товарителница и попълнено предложение или апликация.

При възникване на застрахователно събитие

Когато има застрахователно събитие е необходимо да представите оригинал на полицата, протокол за извършен оглед от авариен комисар, констативен протокол на превозвача, протестно писмо до превозвача, опаковъчен лист и спецификация на товара, ако има такива и др.

Забележка

Необходимо е застрахованият, когато получи информация за събитие, което е покрито по застраховката, да уведоми незабавно застрахователя и правото на такова покритие зависи от спазването на това задължение.