Финансови Рискове

Финансовите рискове може да бъдат покрити от най-различни видове застрахователни продукти. Лесното планиране на паричния поток, достъп до финансиране и увеличаване на продажбите, конкурентоспособност и по-лесно навлизане на нови пазари, са само няколко от предимствата на застраховките за финансови рискове.

1.    Застраховка на Търговски /Кредитен/ Риск

 • Търговски /Кредитен/ Риск  – Вътрешен пазар / застраховка на вземания/;
 • Търговски /Кредитен/ Риск  – Експорт / застраховка на вземания/;
 • / възможност за покритие на политически риск/.

Предмет:

Плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги за определен период на отсрочване на плащането.

Покрити Рискове:

 • Забавяне на плащанията;
 • Неплатежоспособност на длъжника (несъстоятелност и ликвидация);

2.    Застраховка на инвестиции

Предмет:

Застраховка на български инвестиции, реализирани в чужда държава под формата на капитал, собственост, имущество, нематериални права или услуги.

Покрити рискове:

 • Невъзможност за конвертиране на местната валута в свободно конвертируема;
 • Невъзможност за прехвърляне на плащанията в България;
 • Експроприация, национализация или конфискация;
 • Политически мотивирани актове на насилие – война, революция, бунт, тероризъм, саботаж и др.

3.    Застраховка на Кредит за предекспортно застраховане

Предмет:

Застраховка на банков кредит, отпуснат с цел производство на стоки или предоставяне на услуги, предназначени за износ.

Покритие рискове:

 • Търговски /Кредитни/  рискове, свързани с длъжника, чуждестранния купувач и държавата на купувача.

4.    Застраховка „Лизинг”

Предмет:

Договори за лизинг.

Покрити рискове:

 • финансови загуби, възникнали вследствие на неплащане на дължими лизингови вноски  по договора за лизинг.

5.    Застрахователна гаранция /BONDING/

Предмет:

 • Гарнция за участие в тръг /Bid Bond/
 • Гаранция за авансови плащания / Advance payment bond/
 • Гаранция за добро изпълнение / Performance bond/
 • Гаранция за поддръжка след изпълнение на проекта / Maintenance bond/

6.    Разни финансови загуби

Предмет:

Разни финансови загуби по търговски договори на физически и юридически лица.

Покрити рискове:

Финансови загуби на юридически лица, които може да се сбъднат след неизпълнение на условия по договори за предоставяне на стоки и/или услуги на свои клиенти при условия на отложено плащане. / загуби от лизинг, наем на движимо и не движимо имущество, търговски кредит и др./.