Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“

Предмет на застраховката:

Застраховката дава възможност да получите висококвалифицирана медицинска помощ при заболяване и/или злополука, правна помощ в случай на необходимост, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят Вашето пътуване и пребиваване в чужбина.

Териториалния обхват на застраховката покрива цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования.

Обект на застраховане:

Застраховат се български и чуждестранни лица.

В зависимост от индивидуалните Ви предпочитания, по риска „Медицински разходи“ е представен широк диапазон лимити на покритие.

Основни покрития:

 • Медицински разноски вследствие на злополука или акутно заболяване;
 • Спешна стоматологична помощ;
 • Репатриране вследствие на злополука или акутно заболяване;

 

Допълнителни покрития:

 • Смърт от злополука;
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
 • Спасителни разноски;
 • Лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване;
 • Правна помощ;
 • Гражданска отговорност към трети лица;
 • Кражба, загуба или забавяне на личен багаж.

 

При настъпило застрахователно събитие, Застрахованият е длъжен незабавно да се свърже с Асистанс компанията, която осигурява, избира и го насочва към подходящо лечебно заведение или лекар, в зависимост от здравословното му състояние , осигурява транспорт до лечебното заведение при необходимост и заплаща действително извършените разходи за медицински прегледи, лечение , включително спешна дентална помощ и закупени медикаменти.

Застраховка „Отмяна на пътуване“

Доброволната застраховката Отмяна на пътуване е подходяща за лица, пътуващи по туристически или бизнес причини на територията на Република България и чужбина. Тази застраховка покрива риска от отменено или пропуснато пътуване по медицински или немедицински причини, които не зависят от волята на застрахования и са непредвидими към момента на сключване на застраховката.
На застрахованото лице се възстановяват разходите за самолетни билети и хотелски резервации, както и други туристически или бизнес услуги, разходите за които биват извършени предварително и не могат да бъдат възвърнати при отмяна на пътуването.

 

 

Покрити рискове:

 • Отмяна или прекъсване на пътуването
 • Закъснение или отмяна на самолетен полет
 • Смърт на застрахования вследствие на злополука за лица над 14 годишна възраст;
 • Злополука или заболяване на застрахования, в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за пътуването
 • Неочаквано влошаване на хронично заболяване на застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за пътуването
 • Усложнения при бременност на застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката
 • Смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования

Цената:

Цената на застраховка Отмяна на пътуване се определя от застрахователната сума и от броя дни от сключването на застраховката до датата на край на пътуването. Застрахователната сума представлява цялата цена на пътуването (самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги) общо за всички пътуващи.
Застраховката се сключва в срок до пет дни след деня на първото плащане на направена резервация. За извършеното плащане, Застраховащият представя платежен документ.