За нас

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящето Уведомление за поверителност „КАРОЛ СТАНДАРТ” ЕООД предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените му лични данни.

„КАРОЛ СТАНДАРТ” ЕООД обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“), точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановените срокове.

По смисъла на настоящото уведомление „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

1.    Цели за използване на личните данни от „Карол Стандарт“ ЕООД:

Ø  лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на застрахователното правоотношение, включително, но не само, за целите на:

·         изготвяне на индивидуално предложение за застраховка и сключване на застрахователен договор по възлагане в избрана от лицето застрахователна компания;

·         плащане на застрахователната премия;

·         изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Ø  във връзка със сключване на други договори и по повод търговските си взаимоотношения, съпътстващи и свързани с предмета на дейност на дружеството.

2.    Видовете лични данни, които се обработват от застрахователния брокер:

Ø  три имена;

Ø  единен граждански номер;

Ø            контакти: електронна поща, адрес и телефон;

Ø            адрес: постоянен или настоящ;

Ø            информация относно предмета на застрахователния договор, който лицето иска да сключи със съответната застрахователна компания – информация относно трудов стаж, професионален опит, собственост и други;

Ø  здравни данни: информация относно вашето здравно състояние, предоставена за целите на представяне на предложение, изработено за Вас, сключването на застраховка и предявяването на щета.

3.    При предоставяне на копие от лични данни “Карол Стандарт“ ЕООД не може да разкрива следните категории данни:

·         лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;

·         данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;

·         друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство

4.    При отказ да бъдат предоставени изисканите лични данни или при невъзможност да бъдат предоставени, „КАРОЛ СТАНДАРТ” ЕООД има право да откаже да сключи договор или да прекрати вече сключен такъв.

5.    Сроковете за съхраняването на лични данни са както следва:

Ø  Лични данни събрани във връзка със запознаване, офериране и договаряне на условия по застрахователен или друг договор, който не се е сключил, се съхраняват от „КАРОЛ СТАНДАРТ” ЕООД 3 (три) години от предоставянето им;

Ø  Лични данни, събрани във връзка със сключване на застрахователен договор или друг договор, при положение, че по него няма съдебни и/или други искове, се съхраняват 5 (пет) години след изтичането на календарната година, в която е изтекъл застрахователния или друг договор. В случаите на съдебни и/или други искове, срокът за съхраняване е 3 (три) години след тяхното приключване. В някои случаи, когато обработването е на законово основание и по решение на съответния орган този тип информация може да се съхранява до 7 (седем) години.

6.    Получените лични данни са необходими във връзка със сключените застрахователни или други договори с „КАРОЛ СТАНДАРТ” ЕООД или други търговски взаимоотношения, и същите се обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно със съгласието на субекта на личните данни и в изпълнение на задълженията на „КАРОЛ СТАНДАРТ” ЕООД по сключените договори.

Събраните на горните основания лични данни се използват само за посочените в настоящото уведомление цели или за допълнителни съвместими цели, съгласно закона.

7.     Събраните лични данни може да бъдат предоставяни на държавни органи във връзка с упражняваната от тях дейност и съгласно правомощията им, както следва:

Ø  Национална агенция по приходите (НАП) – При поискване във връзка със законовите задължения и по определения от закона ред.

Ø  Комисия за финансов надзор (КФН) – във връзка с осъществявания от КФН общ надзор

Ø  Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС) – в предвидените от Закона за мерките срещу изпирането на пари случаи.

Ø  Органи на съдебна власт – Законът за съдебната власт предвижда общо задължение на юридическите лица да оказват помощ и съдействие на органите на съдебната власт при изпълнение на техните правомощия. „Карол Стандарт“ ЕООД предоставя лични данни и във връзка със съдебни производства заведени от и срещу дружеството.

Ø  Министерство на вътрешните работи (МВР) – Закона за МВР съдържа общо задължение за всички юридически лица да оказват помощ и съдействие, и да се съобразяват с инструкциите на органите на МВР, като при поискване във връзка със законовите задължения и по определения от закона ред.

Ø  Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – При поискване във връзка с водене на конкретни производства или проверки, по определения от закона ред.

Ø  Комисия за защита от дискриминация – при поискване във връзка с водене на конкретни производства или проверки, по определения от закона ред.

Ø  Комисия за защита на конкуренцията – при поискване във връзка с водене на конкретни производства или проверки, по определения от закона ред.

Ø  Други органи на държавна или местна власт – само при съществуващи законови основания за това и след уведомяване на субекта на данни.

8.     Освен на държавни органи във връзка с техните задължения по закон, събраните лични данни може да бъдат предоставяни и на:

Ø  Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати). Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмен договор получателите да осигурят адекватно ниво на защита;

Ø  Адвокати или адвокатски кантори/дружества, във връзка със заведени съдебни дела от или срещу „Карол Стандарт“ ЕООД;

Ø  В други предвидени от закона случаи;

9. Всеки субект на лични данни има право:

Ø  да получи потвърждение от „Карол Стандарт“ ЕООД за обработката на личните данни, свързани с него;

Ø  да поиска от „Карол Стандарт“ ЕООД достъп до лични данни, свързани с него, както и да получи копие от същите;

Ø  да поиска от „Карол Стандарт“ ЕООД личните данни, свързани с него, да бъдат предоставени на друг администратор;

Ø  да поиска от „Карол Стандарт“ ЕООД коригиране или заличаване на лични данни, свързани с него;

Ø  да поиска от „Карол Стандарт“ ЕООД ограничаване на обработването на лични данни, свързани с него;

Ø  да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, свързани с него, по всяко време, като това не засяга законността на обработването на данните до този момент.

Ø  да подаде възражение пред „Карол Стандарт“ ЕООД, във връзка с нарушено право на защита на лични данни, свързани с него;

Ø  да подаде възражение пред надзорния орган, във връзка с нарушено право на защита на лични данни, свързани с него.

10. „Карол Стандарт“ ЕООД не прилага автоматизирани вземания на решения и профилиране.

Искания, запитвания и възражения се подават в писмена форма на адреса на управление на „Карол Стандарт“ ЕООД: гр. София, бул. „Христо Ботев“ 57