Застраховка „ Професионална отговорност”

 

Застраховките „професионална отговорност“ покриват вреди, причинени от застрахования на трети лица вследствие неизпълнение на задълженията му при упражняване на определена професия или оказване на определен вид професионална услуга, за която застрахованият притежава съответната правоспособност.

 

Голяма част от застраховките „Професионална отговорност“ са задължителни по силата на действащото законодателство. Oсновните им параметри са дефинирани в съответните нормативни актове.

 

ЗБ „Карол Стандарт“ ЕООД предлага застраховки на професионалната отговорност на следните категории:

 • Професионална отговорност на лекари, стоматолози и медицински персонал – чл. 189 от Закона за здравето;
 • Професионална отговорност на проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор – съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията;
 • Професионална отговорност на нотариуси – съгласно чл. 30 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност – задължителна застраховка;
 • Професионална отговорност на адвокати, съгласно чл. 50 от Закона за адвокатурата;
 • Професионална отговорност на експерт-счетоводители и регистрирани одитори;
 • Професионална отговорност на застрахователни брокери и агенти – чл. 305 и чл. 316 от Кодекса за застраховането;
 • Отговорност на Туроператора – съгласно чл. 61 от Закона за туризма;

Обща гражданска отговорност

 

Застраховката „Обща гражданска отговорност” покрива отговорността на юридически или физически лица за причинените на трети лица имуществени или неимуществени вреди при осъществяване на стопанската си дейност.

Застраховката предоставя защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) и/или унищожаване или увреждане на движими или недвижими вещи.

Освен пряко причинените вреди, ЗБ „Карол Стандарт“ ЕООД включва към застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритието, но и от максималния размер на обезщетението, което той ще изплати в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посоченият от Застрахования лимит на отговорност, който фигурира в застрахователния договор.

 

Застрахователят разглежда и обезщетява вредите на основата на претенции, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие че събитията, на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката.

 

По застраховка „Обща гражданска отговорност“ се договарят два лимита на отговорност между Застрахователят и Застрахования: Лимит за едно застрахователно събитие и агрегатен лимит.

 

 • Единичният лимит е максималният размер на обезщетение, което Застрахователят ще изплати за вреди, вследствие на едно застрахователно събитие независимо от броя на увредените лица;
 • Агрегатният лимит е максималната сума, която Застрахователят ще изплати за вреди, възникнали в резултат на всички застрахователни събития през срока на застраховката.

 

При възникнало застрахователно събитие, отговорността на застрахователя е до размера на лимита, договорен по съответната полица.

 

Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя въз основа на:

 • Извънсъдебно споразумение – има действие за Застрахователя само ако го е одобрил;
 • Влязло в сила съдебно решение (съдебен акт);

Застраховка за медицинския персонал

Застраховка за лицата, упражняващи медицинска професия. По тази застраховка е покрита и личната отговорност на лицата, които нямат медицинска правоспособност, но за които Застрахованият отговаря съгласно действащото законодателство.

 

Минималните лимити за едно застраховано лице, упражняващо медицинска професия, се определят от вида на изпълняваната дейност и рисковата група, в която попадат. Застраховката може да покрива по-високи от изисканите в Наредбата лимити.

Покритието на застраховката включва:

 • Имуществени и неимуществени вреди вследствие на увреждане или смърт, причинени виновно на пациент или по повод упражняване на медицинската професия.

 

 • Разходи по уреждане на претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя до уговорените в полицата лимити.

Застраховката е предназначена за всички лица, които упражняват медицинска професия.