Отговорност на превозвача (ЧМР)

Застраховката покрива отговорността на застрахования, като превозвач на стоки по шосе, съгласно Конвенция за международен превоз на стоки по шосе (CMR)

Полицата може да бъде еднократна или абонаментна.

Сключване на застраховката е въз основа на попълнено предложение по образец на избрания застраховател, към което се прилага списък на превозните средства с посочени регистрационни номера, които ще бъдат обект на застраховане.