Гражданска отговорност

Задължителната за автомобилистите застраховка Гражданска отговорност има за цел да обезщети имуществените и неимуществените вреди, които водачът на застрахованото моторно превозно средство е причинил при пътно-транспортно произшествие по негова вина. Обезщетенията са за пострадали трети лица и материални щети, собственост на трети лица. В това число влизат всички участници в движението, както и пешеходци, велосипедисти, щети върху други автомобили и недвижимо имущество.

Лимитите на отговорност по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите са еднакви за всички застрахователни компании. С новите промените по Кодекса за застраховането (от 07.12.2018г.) минималната застрахователна сума (лимит на отговорност) за събития, настъпили на територията на България са:

 • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
 •  за вреди на имущество (вещи) – 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:

 • Избира се по-високото от следните две покрития:
  – минималните лимити на отговорност, според законодателството на държавата, в която е настъпило произшествието
  – покритието според закона на държавата, в която обичайно се намира превозното средство

Териториална валидност

Сключената застраховка Гражданска отговорност е валидна за територията на България, държавите от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП), Андора, Швейцария и Сърбия. В останалите държави от системата „Зелена карта“ се изисква едноименния сертификат.

Сертификатът е задължителен за следните държави:
Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Турция, Израел, Иран, Тунис и Мароко.

Важно!

Косово не е член на системата „Зелена карта“. Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през територията на Република Косово, следва да се снабдят на влизане в държавата (на граничния пункт) със застраховка „Гражданска отговорност“, която е валидна за Косово.

Автокаско

Застраховка Автокаско осигурява пълно или частично застрахователно покритие  срещу рисковете пожар, противозаконно отнемане/Кражба/,щети от злоумишлени действия включително и умишлен пожар причинени от трети лица, природни бедствия/буря, проливен дъжд, градушка, и др./ , пътно-транспортни произшествия, щети на паркинг и други, извън изключените в условията на застрахователите събития  водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

В пълното застрахователно покритие обикновено се включват следните рискове:

 • Пожар
 • Експлозия
 • Природни бедствия
 • Авария
 • Пътно- транспортно произшествие
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба или грабеж

В зависимост от Вашето желание, може някои от изброените еискове могат да бъдат изключени от покритието на застраховка, както и да се приложи клауза”Самоучастие” с цел намаляване на дължимата застрахователна премия

Изисквания към Автомобиладокументи необходими за сключване на застраховка „Автокаско”

 • Свидетелство за регистрация на Автомобила
 • В случай, че автомобилът е новозакупен – фактура за закупуването му
 • Талон за технически преглед доказващ изправността на автомобила към дата на сключване на застраховката
 • За ограничаване на риска, изискване на застрахователните компании е автомобилът да бъде снабден с работеща алармена система
 • Попълнено Предложение –Въпросник по образец

Териториална Валидност

Покритието на Застраховка АВТОКАСКО обикновено се предоставя за територията на Р.България. Срещу допълнително заплащане или комбиниране на покритието със задължителна застраховака Гражданска Отговорност на автомобилистите се разширява и за чужбина, обикновенно страните членки на споразумението Зелена Карта. Разширеното териториално покритие обикновено ограничава риска Кражба само в страните членки на ЕС

Във всички случаи, когато се налага пътуване в чужбина препоръчваме да се консултирате с нас или да се провери покритието на полицата съгласно – общите условия неразделна част от застраховката.

Застрахователна сума

Застрахователната сума на автомобила е равна на действителната цена на автомобила към дата на сключване на застраховката.  Определя се по методика на застрахователните компании. В случай, че стойността за която е застрахован автомобила е по-ниска от определената от застрахователят, ще е налице подзастраховане, което ще доведе до изплащане на застрахователни обезщетения в непълен размер.

Цената на застраховката

Факторите, които определят цената на застраховката са:

 • Видът на автомобила
 • Марка
 • Застрахователна Стойност
 • Година на производство
 • История на щети в случай на подновяване на застраховка в същата компания.
 • Допълнителни отстъпки  предоставяни от застрахователите

Автоасистанс

Помощ при пътуване – Автоасистанс

Застраховката Ви осигурява денонощна техническа помощ в случай, че автомобилът, който шофирате е аварирал, а при необходимост и медицинска помощ на пътниците в него. След позвъняване на телефонния номер на Асистанс центъра, указан в застрахователната полица, се осигурява специализиран автомобил тип „Пътна помощ” до мястото на аварията.

Според териториалното си покритие, застраховката „Автоасистанс” е решена в следните два основни варианта:

Автоасистанс за България

Покритие на застраховката:

 • транспортиране до Център за спешна медицинска помощ след претърпяно ПТП
 • специализиран транспорт до дома (ако е необходимо) след приключване на лечението
 • транспортиране на всички пътници в автомобила от мястото на ПТП до най-близкото населено място, от където може да се извърши връщането им до дома с обществен транспорт
 • в зависимост от конкретния случай, се резервира и заплаща хотел до лимита, посочен в застрахователната полица
 • организират се и се заплащат разходите по осигуряване на техническа помощ в случай, че автомобилът не е в движение поради ПТП или повреда по време на път
 • ако ремонтът не може да бъде извършен на място, автомобила се транспортира до най-близкия сервиз.

Обхват на застраховката:

Застраховката Помощ при пътуване за България – Автоасистанс се предлага в два варианта:

Първият обхваща територията на цялата страна с изключение на населеното място по местодомуване на автомобила, посочено в полицата.

Вторият вариант е с разширено териториално покритие, включващо и  територията на местодомуване на автомобила до осигуряване на техническа помощ и транспортиране на МПС до най-близкия автосервиз

Сключвайки застраховката „Автоасистанс” Вие получавате:

 • спокойствие с денонощна техническа помощ 365 дни в годината
 • спестени разходи за транспортиране на пътниците и автомобила
 • своевременна реакция от специализиран автомобили в цялата страна
 • сигурност при нужда от неотложна медицинска помощ
 • удобство, изразено в хотелско настаняване, паркинг, резервен водач при необходимост

Автоасистанс за Чужбина

Покритие на застраховката:

 • ремонт на автомобила на място и заплащане на разходите за него до лимита, посочен в полицата
 • транспосртиране на автомобила до най-близкия сервиз, в случай, че ремонтът не може да бъде извършен на място
 • осигуряване на хотел и заплащане на разходите за него в случай, че ремонтът на автомобила не може да бъде извършен веднага
 • заплащане на разходите за паркинг на неизправния автомобил за срок, не по-дълъг от 3 дни и до лимита, посочен в полицата
 • ако автомобилът не подлежи на ремонт или ремонтът е икономически нецелесъобразен, се организират и залащат разходите за бракуване на автомобила в съответната държава, както и завръщането на водача и пътниците в автомобила до България
 • ако водачът претърпи телесни увреждания или болест и не е в състояние да управлява автомобила, и никой от пътниците не е правоспособен водач, се осигурява транспортирането им до България или транспортирането на лице посочено от водача, което да ги прибере с автомобила

Срокът на застраховката е една година, но се предлага и в краткосрочен вариант.

Индивидуален подход към всеки

Наш колега ще ти даде няколко оферти

Поискай оферта за задължителна застраховка гражданска отговорност, за доброволна застраховка каско или за автоасистенс.

Сравнете заедно цените

Сравнете заедно цените и преценете къде ще ти бъде най-изгодно.

Вземи застраховка на вноски

Ако закупиш застраховка през застрахователен брокер Карол Стандарт, наш колега ще те известява всеки път за падежа на следващата вноска.